മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഞാത്ത് Edit
    തൂക്ക്,
    a pendant


Entries from Datuk Database

ഞാത്ത്(നാമം):: തൂക്കല്‍, തൂക്കിയിടല്‍
ഞാത്ത്(നാമം):: തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു ആഭരണം
ഞാത്ത്(നാമം):: ഞാന്നുകിടക്കുന്നത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ budge, അപവിദ്ധ, അനന്യപൂര്‍വ്വന്‍, അഭ്രങ്കഷ, പ്രാജാപത്യന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean