മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഞണ്ട് Edit
    കാലുകളുള്ള ഒരു ജലജീവി
    crab


Entries from Datuk Database

ഞണ്ട്(നാമം):: കാലുകളുള്ള ഒരു ജലജീവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amplify, birch, eden, അരവാറ്, അംബുവിഹാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean