മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛത്രഭംഗം Edit
    അരാജകത്വം, വൈധവ്യം
    anarchy, widowhood


Entries from Datuk Database

ഛത്രഭംഗം(നാമം):: വെണ്‍കൊറ്റക്കുട ഇല്ലാതാകല്‍
ഛത്രഭംഗം(നാമം):: ആശ്രയത്വം
ഛത്രഭംഗം(നാമം):: ഏകാന്തത
ഛത്രഭംഗം(നാമം):: വൈധവ്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ imagine, quondam, allegation, അക്രൂരന്‍, അല്ക്കിടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean