മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ച്യവനന്‍ Edit
    ഒരു മഹര്‍ഷി
    Chyavana, a great sage


Entries from Datuk Database

ച്യവനന്‍(നാ. പുരാണ.):: ഒരു മഹര്‍ഷി, ഭൃഗുവിന്‍റെ പുത്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ synchronous, assumed, ആമിരളന്‍, മാമയപ്പൈതല്‍, അപമാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean