മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചോരവിദ്യ Edit
    മോഷണകല
    the art of stealing


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ panties, pugwash, അകുംഭ, വിശയം, മാഷാദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean