മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചോമ്പി Edit
    മടിയന്‍
    a lazy person


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആഗസ്ത്യ, പ്രഥമഗര്‍ഭ, പറയോന്ത്, പരിക്ഷയം, പൂലിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean