മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേറ് Edit
    ചെളി, കുഴഞ്ഞു കലങ്ങിയ മണ്ണ്
    mire, mud


ചേറ് Edit
    ചെളി.


Entries from Datuk Database

ചേറ്(നാമം):: അഴുക്ക്, ചെളി (വെള്ളംചേര്‍ന്ന് കുഴഞ്ഞ മണ്ണ്)
ചേറ്(നാമം):: കുഴമ്പ്, കൂട്ട്. "ചേറുകണ്ടേടം ചവിട്ടിയാല്‍ വെള്ളംകണ്ടേടം നില്‍ക്കണം" (പഴ.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parchment, shower, അമരൗഘം, ആയിരവന്‍, ചതുസ്സപ്തതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean