മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേതിക Edit
    പിച്ചകം
    jasmine


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ static, tomboy, അഭ്യുന്നത, ഫണധരന്‍, മാര്‍ഗ്ഗികന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean