മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേതിക Edit
    പിച്ചകം
    jasmine


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്കരപ്പച്ച, ആത്മക, പ്രത്യുപാഖ്യാനം, ചിനച്ചം, ചുരുക്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean