മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

credulous Edit
    കണ്ണുമടച്ചുവിശ്വസിക്കുന്ന


credulous Edit
Adjective
    disposed to believe on little evidence
eg: the gimmick would convince none but the most credulous


credulous Edit
Adjective
    showing a lack of judgment or experience
eg: so credulous he believes everything he reads


Entries from Olam Open Database

Credulous(adjective)::
    കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന,
    പച്ചപ്പരമാര്‍ത്ഥിയായ,
    കണ്ണുമടച്ച്‌ വിശ്വസിക്കുന്ന,
    എളുപ്പത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന,
    കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ manganese, അരുവ, അഭ്യാഗന്‍, മസാരകം, അനഭിലഷണീയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean