മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേടകം Edit
    ചെപ്പടിവിദ്യ
    magic


Entries from Datuk Database

ചേടകം(നാമം):: സഞ്ചിയുടെയോ പെട്ടിയുടെയോ ആകൃതിയുള്ള ഒരു പാത്രം
ചേടകം(നാമം):: ചെപ്പടിവിദ്യ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ affirmation, chock, seism, balmy, chemosynthesis


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean