മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെഴു Edit
വിശേഷണം
    മനോഹരമായ.
    Beautiful.


Entries from Datuk Database

ചെഴു(വിശേഷണം):: മനോഹരമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടച്ചൂറ്റി, അടിമണ്ണ്, അപഹൃത്യ, ഒത്തുനോക്കുക, വിജാഗരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean