മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെലവുസാധനക്കാരന്‍ Edit
    തപാല്‍ക്കാരന്‍, അഞ്ചല്‍ശിപായി
    postman


Entries from Datuk Database

ചെലവുസാധനക്കാരന്‍(നാമം):: തപാല്‍ക്കാരന്‍, അഞ്ചല്‍ ശിപായി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ iridiscent, subaltern, അട്ടാലയം, അയ്യപ്പന്‍, അവത്രസ്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean