മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെറുക Edit
    ദേഹം, അഹങ്കാരം
    body, arrogance


ചെറുക Edit
    ചെറുകുക.


ചെറുക് Edit
    ചെറുക.


Entries from Datuk Database

ചെറുക(നാമം):: ദേഹം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ professor, അടാപിടി, അഭ്യവഹാര്യം, ചക്രികാ, ചെണ്ടക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean