മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെടി Edit
    ചെറിയ വൃക്ഷം, പാപം
    shrub, sin


ചെടി Edit
    പത്തായത്തിന്‍െറ ചട്ടം.


Entries from Datuk Database

ചെടി1(നാമം):: ചെറിയതരം വൃക്ഷം
ചെടി2(നാമം):: അഴുക്ക്
ചെടി2(നാമം):: മലം
ചെടി2(നാമം):: വളം
ചെടി2(നാമം):: പാപം
ചെടി3(നാമം):: പത്തായത്തിന്‍റെ കീഴ്പ്പടിയുടെ പുറത്തേക്കു തള്ളിനില്‍ക്കുന്ന അരിക്
ചെടി3(നാമം):: കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഭിത്തിയുടെ പത്തിരിപ്പ്
ചെടി4(നാമം):: ശോഭ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bonnet, ഇലച്ചിക്കുക, ഋക്ഷരം, മാറ്റിത്തനം, അഭീക്ഷ്ണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean