മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെഞ്ചുരുട്ടി Edit
    ഒരു രാഗം
    a kind of tune


Entries from Datuk Database

ചെഞ്ചുരുട്ടി(നാ. സംഗീ.):: ഒരു രാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ retard, അര്‍ദ്ധരാത്രാര്‍ദ്ധദിവസം, അള്ളല്‍, അജി, പിഞ്ഞുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean