മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൂറ Edit
    ചുഴലിക്കാറ്റ്, കൊള്ളരുതാത്തത്
    whirl wind, worthless


Entries from Datuk Database

ചൂറ(നാമം):: കൊള്ള, കവര്‍ച്ച
ചൂറ(നാമം):: കൊള്ളരുതാത്തത്, തരം താണത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ annexe, അവിനയവാന്‍, അപേഗണ്ഡന്‍, അത്തി, മൗലികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean