മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൂതുകാരന്‍ Edit
    ചൂതുകളിക്കുന്നവന്‍, ചതിയന്‍
    gambler, a cheat


Entries from Datuk Database

ചൂതുകാരന്‍(നാമം):: ചൂതുകളിക്കാരന്‍
ചൂതുകാരന്‍(നാമം):: ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരന്‍
ചൂതുകാരന്‍(നാമം):: ചതിയന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിഹരണം, വീങ്ങുക, പുക്കകം, രൈവത, ഏര്‍ക്കരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean