മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുടലപ്രേതം Edit
    ഗതികിട്ടാത്ത പരേതാത്മാവ്
    wandering soul


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boulder, in vain, sympathetic, unemployed, അരിമേദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean