മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുഞ്ചുപുടം Edit
    ചുണ്ട്, കൊക്ക്
    lip, beak


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ minority, അജഗല്ലകം, വര്‍ണ്ണനീയ, അവരോഹം, അധമാധമന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean