മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചീപ്പ് Edit
    തലമുടി ചീകാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം
    a comb


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിമുണ്ടന്‍, അവഘാടകം, അബാധം, രോഗി, ഭസ്മരോഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean