മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചില്ലിക്കുക Edit
    മെലിയുക
    to lean


Entries from Datuk Database

ചില്ലിക്കുക(ക്രിയ):: ശോഷിക്കുക, മെലിയുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ canary, consecution, overpower, raid, redeem


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean