മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിന്തുരം Edit
    ആന
    elephant


Entries from Datuk Database

ചിന്തുരം(നാമം):: ആന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overcareful, മീച്ചം, അങ്ങാടിക്കട, ഉള്‍ത്തട്ട്, ഉദ്ദീപ്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean