മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാവടി Edit
    കാര്യാലയം, ചുങ്കസ്ഥലം
    office, customs


Entries from Datuk Database

ചാവടി(നാമം):: കച്ചേരി, പകുതിക്കച്ചേരി, കാര്യാലയം
ചാവടി(നാമം):: ചുങ്കസ്ഥലം, ചവുക്ക
ചാവടി(നാമം):: വീട്ടിന്‍റെ മുന്‍വശത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക കെട്ടിടം
ചാവടി(നാമം):: ക്ഷേത്രസങ്കേതത്തിലെ പുറംകൊട്ടില്‍, നടപ്പുര
ചാവടി(നാമം):: കുതിരലായം
ചാവടി(നാമം):: സത്രം
ചാവടി(നാമം):: ഊട്ടുപുര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മങ്കളാവ്, അന്തസ്സുഖന്‍, അംസഭാരം, ആഹന്ത, മുവ്വേഴ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean