മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാറു Edit
    കുല, പഴക്കുല
    bunch, bunch of fruits


Entries from Datuk Database

ചാറു2(നാമം):: കുല, പഴക്കുല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചെള്ളക്കുഴി, ഞെണ്ടാഴക്ക്, അനാമകം, പട, പ്രത്യയകാരിണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean