മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാരി Edit
    ജലത്തില്‍ ചരിക്കുന്ന


ചാരി Edit
    സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍, ഭൃത്യന്‍
    traveller, servant


ചാരി
(പര്യായം) സഞ്ചാരി


Entries from Datuk Database

ചാരി(നാട്യ.):: രംഗസഞ്ചാരം
ചാരി(നാമം):: സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍, വഴിയാത്രക്കാരന്‍
ചാരി(നാമം):: കലാള്‍പ്പടയാളി
ചാരി(നാമം):: ഭൃത്യന്‍. (സ്‌ത്രീ.) ചാരിണി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oulay, pantomime, അഗ്നിദീപന, ആച്ഛാകം, മദ്ധ്യാംഗുലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean