മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാതുരി Edit
    സാമര്‍ത്ഥ്യം, കഴിവ്
    skill, ability


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ innattentive, ചോമ്പേറി, മുരളുക, ആത്മവിശ്വാസം, പത്തിസംഹതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean