മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചവര് Edit
    തരിശുഭൂമി
    waste land


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ get up, piano forte, sardonic, tabulate, അട്ടികൊടുക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean