മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചന്ദ്രകാന്ത Edit
    ചന്ദ്രന്റെ പത്നി, രാത്രി
    wife of moon God, night


Entries from Datuk Database

ചന്ദ്രകാന്ത(നാമം):: ചന്ദ്രന്‍റെ പത്നി
ചന്ദ്രകാന്ത(നാമം):: രാത്രി
ചന്ദ്രകാന്ത(നാമം):: നിലാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cavort, litre, nun, അട്ടചുരുട്ടി, ആത്തിരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean