മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചതുര്‍മുഖന്‍ Edit
    ബ്രഹ്മാവ്
    Brahma


Entries from Datuk Database

ചതുര്‍മുഖന്‍(നാമം):: ബ്രഹ്മാവ്
ചതുര്‍മുഖന്‍(നാമം):: വിഷ്ണു
ചതുര്‍മുഖന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ increment, reconquer, അഗ്നിസഹായന്‍, അരുളിച്ച, ഇരോലി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean