മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചതുര്‍മുഖന്‍ Edit
    ബ്രഹ്മാവ്
    Brahma


Entries from Datuk Database

ചതുര്‍മുഖന്‍(നാമം):: ബ്രഹ്മാവ്
ചതുര്‍മുഖന്‍(നാമം):: വിഷ്ണു
ചതുര്‍മുഖന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ balk, temperance, ആര്‍ച്ചിക, വ്യംഗന്‍, മന്മഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean