മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചതുര്‍ത്ഥി Edit
    വാവുകഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ പക്കം, അനിഷ്ടവസ്തുവോ വ്യക്തിയോ
    the fourth day, after the new moon or full moon, a detested person or object


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cuisine, fraught, അധിധാരണം, ആഭാ, മൃഗാജീവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean