മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചടു Edit
    ഇഷ്ടവാക്ക്, വയറ്
    pleasing word, abdomen


Entries from Datuk Database

ചടു(നാമം):: ഇഷ്ടവാക്ക്, ദയയോടുകൂടിയവാക്ക്, ചടുവാക്ക്
ചടു(നാമം):: നിലവിളി, ഉച്ചത്തിലുള്ള കരച്ചില്‍
ചടു(നാമം):: ഒരു യോഗാസനം
ചടു(നാമം):: വയറ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകുല, പ്രതിഗജം, ഉച്ചൈഃ, സ്തൈമിത്യം, ശാരീര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean