മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചക്രസംജ്ഞം Edit
    ചക്രവാകപ്പക്ഷി
    the Brahmany goose


Entries from Datuk Database

ചക്രസംജ്ഞം(നാമം):: ചക്രവാകപ്പക്ഷി
ചക്രസംജ്ഞം(നാമം):: വെളുത്തീയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mimic, scrupulous, skeleton, അരണിജന്‍, പ്രാതീപന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean