മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചക്രധരന്‍ Edit
    മഹാവിഷ്ണു, രാജാവ്
    lord Vishnu, king


Entries from Datuk Database

ചക്രധരന്‍(നാമം):: വിഷ്ണു
ചക്രധരന്‍(നാമം):: പരമാധികാരി, ചക്രവര്‍ത്തി, ഒരു ദേശത്തിന്‍റെ അധിപതി
ചക്രധരന്‍(നാമം):: ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pink, അഗൗടി, ആപ്യായിതം, മുഹുകം, ഉച്ചൂഡം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean