മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചക്രഗതി Edit
    ചുറ്റല്‍, കറക്കം
    revolving, moving round


Entries from Datuk Database

ചക്രഗതി(നാമം):: ഭൂമിയുടെ രണ്ടുവിധ ചലനങ്ങളിലൊന്ന്, ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്മേല്‍ സ്വയം ഉള്ള കറക്കം, ആ­ികചലനം, ദിനചലനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ magnate, അഞ്ജി, അണിച്ചല്‍, വച്ചരശ്, വശീകൃത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean