മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചക്കരവാക്ക് Edit
    മധുരമായ സംസാരം
    pleasing words


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acquiesce, untenable, അക്രേണി, അകത്തേ, അകൗലീന്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean