മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചകിത Edit
    ഭയപ്പെട്ട
    frightened


Entries from Datuk Database

ചകിത2(നാമം):: ഒരുപാദത്തില്‍ പതിനാറക്ഷരമുള്ള ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തം
ചകിത1(വിശേഷണം):: വിറയ്ക്കുന്ന, ഭയപ്പെട്ട, ഭീരുത്വമുള്ള, ആശങ്കയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ യന്ത്രപ്പണി, മര്‍മ്മാന്വേഷണം, മാനസന്‍, അപഭൂതി, ആധുനീകരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean