മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗുഞ്ജരി Edit
നാമം
    ഒരു രാഗം
    a raga


Entries from Datuk Database

ഗുഞ്ജരി(നാമം):: ഒരു രാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇച്ചക്കന്‍, പ്രഘാണം, വിഭീഷണ, മന്ദഗതി, അഭിധാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean