മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗസല്‍ Edit
നാമം
    ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലുള്ള ഒരു തരം സംഗീതം
    a kind of Hindustani music


Entries from Datuk Database

ഗസല്‍(നാമം):: ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലുള്ള ഒരുതരം സംഗീതം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുഭോക്താവ്, അനന്യാപേക്ഷ, മുദ്രാക്ഷരലേഖനി, മഹാനസം, പരമഗതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean