മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ക്ഷേമൈശ്വര്യം Edit
    സുഖവും ഐശ്വര്യവും
    welfare and luck


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deify, owing, tauromachy, അലിംഗബഹുവചനം, ഗന്ധിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean