മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ക്രുദ്ധന്‍ Edit
    കോപിച്ചവന്‍
    an angry person


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brigand, അട, അശ്വമാലിക, ആസ്ഥിതി, മുട്ടക്കരു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean