മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കോവിദ Edit
    അശ്വത്തെ ഇണക്കാന്‍ സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ള


കോവിദ Edit
    അറിവുള്ള, പരിചയമുള്ള
    learned, experienced


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ countenance, overrun, yaff, അഞ്ജനനാമിക, അരിത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean