മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കേശഘ്നം Edit
    കഷണ്ടി
    baldness


Entries from Datuk Database

കേശഘ്നം(നാമം):: മുടിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, മുടി പൊഴിച്ചില്‍‍, കഷണ്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അണയ, അക്ഷിപീലു, അസ്തരാശി, അധിരുഹ്യ, ഉറ്റവര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean