മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കേമി Edit
    മിടുക്കി
    skilled woman


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ burnish, chime, ventricle, അഭിഗിത, ആക്രമണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean