മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കേന്ദ്ര Edit
    കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച, കേന്ദ്രീയമായ
    central


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനിഷ്ടശങ്കി, ഭരുണ്ഡം, ചാകര, അതിര്‍രേഖ, പില്ലക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean