മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കേതനം Edit
നാമം
    പാര്‍പ്പിടം, ചിഹ്നം
    an abode, an emblem


കേതനം
(പര്യായം) കൊടിക്കൂറ


Entries from Datuk Database

കേതനം(നാമം):: പാര്‍പ്പിടം, വീട്, സ്ഥാനം
കേതനം(നാമം):: ചിഹ്നം, അടയാളം
കേതനം(നാമം):: കൊടിക്കൂറ
കേതനം(നാമം):: കൊടിമരം
കേതനം(നാമം):: ഒഴിച്ചുകൂടത്ത പ്രവൃത്തി
കേതനം(നാമം):: ക്ഷണിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇന്ദീവരി, മുഖകമലം, ആകായ്ക, ആജ്ഞാസ്വരം, പൗഷ്ക്കരിണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean