മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുശുകുശുക്കുക Edit
    തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ പതുക്കെ പറയുക
    whisper


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ecumenicalism, renounce, അട്ടമി, അജപൗത്രി, ഓത്തന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean