മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുഞ്ജരശൗചം Edit
    ശുചിയായാലും വിണ്ടും അശുചിയാകല്‍ല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിഥിസല്‍ക്കാരം, ബാലഭാരം, വ്യാഹരണം, മടിശ്ശീല, മുടിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean