മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാര്‍ണോന്‍ Edit
    കാരണവന്‍
    no eglish meaning


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lecturership, അടിയുക, അതിക്ഷുദ്ര, യശഃശരീരന്‍, ഒതുക്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean