മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കായിക Edit
    ശാരീരികമായ
    bodily, physical


Entries from Datuk Database

കായിക(വിശേഷണം):: ശാരീരികമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disrupt, അരുണോദക, ആര്‍ദ്രകന്‍, ഇഷ്ടപൂര്‍ത്തി, മണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean