മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാന Edit
    ഓട, ഓവുചാല്‍
    channel, a flowering water plant


Entries from Datuk Database

കാന(നാമം):: കൈത്തോട്
കാന(നാമം):: ഓട, അഴുക്കുചാല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞജ്ജി, അഭിനനാദകന്‍, വിമണ്ഡനം, പുക്കകം, കര്‍ശ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean